مکمل برتر در نظر دارد برای هرچه پیشرفت سریع تر بدن سازان برای قرار گیری در جایگاه حرفه ای، مربیان متخصص در زمینه بدن سازی استخدام کند. همچنین این مربیان متخصص آموزش های لازم را به صورت مجازی برای شما بدن سازان عزیز در وب سایت مکمل برتر قرار می دهد. مکمل برتر امید است با رعایت تمامی حقوق مربیان و متخصصین عزیز بتواند گامی محکم در زمینه بدن سازی پیش بردارد.